HLS DAKWORK GEVEL SINT MAARTEN : Dak- en gevelwerken. dakreiniging, waterdichting en waterafstotend schilderen. Gevel schilderij. (971)

: +590 690 22 68 79

Fr     A     N

JURIDISCHE MEDEDELINGEN EN
PRIVACYBELEID

Bescherming van het privéleven

Het bedrijf : HLS DAKWORK GEVEL SINT MAARTEN Bezorgd over de rechten van individuen, in het bijzonder met betrekking tot geautomatiseerde verwerking, en in een verlangen naar transparantie met haar klanten, heeft een beleid ingevoerd dat betrekking heeft op al deze verwerking, de doeleinden die door deze laatste worden nagestreefd en de actiemiddelen die beschikbaar zijn voor individuen zodat zij hun rechten zo goed mogelijk kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens nodigen wij u uit om de site te raadplegen: https://www.cnil.fr/.

De momenteel online versie van deze gebruiksvoorwaarden is de enige die bezwaarlijk is voor de duur van het gebruik van de site en totdat een nieuwe versie deze vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke vermeldingen

1.2 Uitgever en eigenaar:

HLS DAKWORK GEVEL SINT MAARTEN
COB Immeuble Centre d’Affaires
17 rue .F Arrondell
Hameau du Pont
97150 SAINT MARTIN
lhs.etancheite.saint.martin@gmail.com
+590 690 22 68 79

1.2 Realisatie:

DEZZ.fr – France.
siret 81053645800013
Tél : 06 68 39 65 29

1.3 Gastheer:

Le Site est hébergé par ovh            
59100 Roubaix – France.
siret 424 761 419 00045
Tél : (33 0)9 72 37 97 74

1.4 Fotocredits:

shuterstock et 123rf
Toute reproduction interdite

Artikel 2 – Toegang tot de Site

De toegang tot de Site en het gebruik ervan zijn voorbehouden voor strikt persoonlijk gebruik. U stemt ermee in deze Site en de informatie of gegevens erop niet te gebruiken voor commerciële, politieke, reclamedoeleinden en voor enige vorm van commerciële werving en in het bijzonder het verzenden van ongevraagde e-mails.

Artikel 3 – Inhoud van de site

Alle handelsmerken, foto’s, teksten, commentaren, illustraties, bewegende of stilstaande beelden, videosequenties, geluiden, evenals alle computertoepassingen die kunnen worden gebruikt om deze Site te laten werken en meer in het algemeen alle elementen die op de Site worden gereproduceerd of gebruikt, worden beschermd door de wetten die van kracht zijn op het gebied van intellectueel eigendom.

Ze zijn volledig en volledig eigendom van de Uitgever of zijn partners. Elke reproductie, weergave, gebruik of aanpassing, in welke vorm dan ook, van het geheel of een deel van deze elementen, met inbegrip van computertoepassingen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Uitgever, is ten strengste verboden. Het feit dat de Uitgever geen procedure start nadat hij zich bewust is geworden van dit ongeoorloofd gebruik, betekent niet dat hij dit gebruik accepteert en afziet van vervolging.

Artikel 4 – Sitebeheer

Voor het goede beheer van de Site kan de Uitgever op elk moment:

de toegang tot de gehele of een deel van de Site opschorten, onderbreken of beperken, de toegang tot de Site, of tot bepaalde delen van de Site, voorbehouden aan een specifieke categorie internetgebruikers;
alle informatie verwijderen die de werking ervan zou kunnen verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetten;
de Site opschorten om updates uit te voeren.

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De Uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storing, storing, moeilijkheid of onderbreking van de werking, waardoor de toegang tot de Site of tot een van zijn functionaliteiten wordt verhinderd.

De Site-verbindingsapparatuur die u gebruikt, valt onder uw eigen verantwoordelijkheid. U dient alle passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en uw eigen gegevens te beschermen, in het bijzonder tegen virale aanvallen via het internet. U bent ook als enige verantwoordelijk voor de sites en gegevens die u raadpleegt.

De Uitgever kan niet verantwoordelijk worden gehouden in het geval van een gerechtelijke procedure tegen u:

door het gebruik van de Site of een dienst die toegankelijk is via internet;
als gevolg van uw niet-naleving van deze algemene voorwaarden.

De Uitgever is niet verantwoordelijk voor enige schade aan u, aan derden en/of aan uw apparatuur als gevolg van uw verbinding of uw gebruik van de Site en u ziet af van elke actie die hieruit voortvloeit.

Indien de Uitgever het voorwerp zou uitmaken van een minnelijke of gerechtelijke procedure wegens uw gebruik van de Site, zou hij zich tegen u kunnen keren om vergoeding te verkrijgen voor alle schade, bedragen, veroordelingen en kosten die uit deze procedure zouden kunnen voortvloeien.

Artikel 6 – Hypertekstlinks

Het plaatsen door gebruikers van hypertekstlinks naar de hele of een deel van de site is geautoriseerd door de uitgever. Elke link moet op verzoek van de uitgever worden verwijderd.

Alle informatie die via een link naar andere sites toegankelijk is, wordt niet door de Uitgever gepubliceerd. De Uitgever heeft geen rechten op de inhoud aanwezig in genoemde link.

Artikel 7 – Verzameling en bescherming van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door het bedrijf HLS DAKWORK GEVEL SINT MAARTEN

Persoonsgegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (betrokkene); als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door verwijzing naar een naam, een identificatienummer of naar een of meer specifieke elementen, eigen aan zijn fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociaal.

De persoonlijke informatie die op de Site kan worden verzameld, wordt voornamelijk door de Uitgever gebruikt voor het beheer van de relaties met u, en indien nodig voor de verwerking van uw bestellingen.

De verzamelde persoonsgegevens zijn als volgt:

Voor-en achternaam
Mail adres
Telefoon

Artikel 8 – Recht op inzage, rectificatie en verwijdering van uw gegevens

In toepassing van de regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens, hebben gebruikers de volgende rechten:

Het recht op toegang: ze kunnen hun recht op toegang uitoefenen om de persoonlijke gegevens die op hen betrekking hebben te kennen. In dit geval kan de uitgever, voordat dit recht wordt toegepast, een bewijs van de identiteit van de gebruiker vragen om de juistheid ervan te verifiëren;
Het recht op rectificatie: als de persoonlijke gegevens van de Site onjuist zijn, kunnen ze vragen om de informatie bij te werken;
Het recht om gegevens te verwijderen: gebruikers kunnen verzoeken om verwijdering van hun persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming;
Het recht om de verwerking te beperken: gebruikers kunnen de Uitgever vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken in overeenstemming met de uitgangspunten van de AVG;
Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens: gebruikers kunnen bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens in overeenstemming met de veronderstellingen waarin de AVG voorziet;
Het recht op overdraagbaarheid: ze kunnen eisen dat de Uitgever hen de persoonlijke gegevens geeft die ze hebben verstrekt om ze naar een nieuw platform te verzenden.

U kunt dit recht uitoefenen door contact met ons op te nemen op het volgende adres:

COB Immeuble Centre d’Affaires
17 rue .F Arrondell
Hameau du Pont
97150 SAINT MARTIN

Alle aanvragen dienen vergezeld te zijn van een fotokopie van een geldig, ondertekend identiteitsbewijs en het adres te vermelden waarop de Uitgever de aanvrager kan contacteren. Het antwoord wordt binnen een maand na ontvangst van het verzoek verzonden. Deze termijn van één maand kan met twee maanden worden verlengd indien de complexiteit van het verzoek en/of het aantal verzoeken dit vereist.

Bovendien, en sinds wet nr. 2016-1321 van 7 oktober 2016, hebben mensen die dat willen de mogelijkheid om het lot van hun gegevens na hun overlijden te regelen. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u de website van de CNIL raadplegen: https://www.cnil.fr/.

Gebruikers kunnen ook een klacht indienen bij de CNIL op de website van de CNIL: https://www.cnil.fr/.

We raden u aan eerst contact met ons op te nemen voordat u een klacht indient bij de CNIL, aangezien wij tot uw beschikking staan ​​om uw probleem op te lossen.

Artikel 9 – Gebruik van gegevens

De persoonlijke gegevens die van gebruikers worden verzameld, zijn bedoeld om de diensten van de Site te leveren, te verbeteren en een veilige omgeving te behouden. De wettelijke basis van de verwerking is de uitvoering van het contract tussen de gebruiker en de Site. Concreet zijn de toepassingen als volgt:

toegang tot en gebruik van de Site door de gebruiker;
beheer van de werking en optimalisatie van de Site;
implementatie van gebruikersondersteuning;
verificatie, identificatie en authenticatie van door de gebruiker verzonden gegevens;
preventie en detectie van fraude, malware (kwaadaardige software) en beheer van beveiligingsincidenten;
beheer van eventuele geschillen met gebruikers.

Artikel 10 – Gegevensbewaringsbeleid

De Site bewaart uw gegevens voor de duur die nodig is om u haar diensten te verlenen of u te helpen.

Voor zover redelijkerwijs noodzakelijk of vereist om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen, geschillen op te lossen, fraude en misbruik te voorkomen of onze algemene voorwaarden te handhaven, kunnen we indien nodig ook een deel van uw informatie bewaren, zelfs nadat u uw account hebt gesloten. we hoeven u geen diensten meer te verlenen.

Artikel 11 – Delen van persoonsgegevens met derden

Persoonsgegevens kunnen uitsluitend in de Europese Unie worden gedeeld met externe bedrijven, in de volgende gevallen:

wanneer de gebruiker betalingsdiensten gebruikt, staat de Site voor de uitvoering van deze diensten in contact met bank- en financiële instellingen van derden waarmee hij contracten heeft gesloten;
wanneer de gebruiker in de gratis commentaargedeelten van de Site informatie publiceert die toegankelijk is voor het publiek;
wanneer de gebruiker de website van een derde toestemming geeft om toegang te krijgen tot zijn gegevens;
wanneer de Site gebruik maakt van de diensten van dienstverleners om gebruikersondersteuning, advertenties en betalingsdiensten te bieden. Deze dienstverleners hebben beperkte toegang tot gebruikersgegevens, als onderdeel van de uitvoering van deze diensten, en hebben een contractuele verplichting om ze te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
indien wettelijk vereist, kan de site gegevens verzenden om te reageren op claims tegen de uitgever en om te voldoen aan administratieve en juridische procedures.

 
 

Sectie 12 – Cookies

Wat is een koekje « ?

Een « Cookie » of tracer is een elektronisch bestand dat op een terminal (computer, tablet, smartphone, enz.) wordt geplaatst en bijvoorbeeld wordt uitgelezen bij het raadplegen van een website, het lezen van een e-mail, het installeren of gebruiken van software of een mobiele toepassing, ongeacht het gebruikte type terminal (bron: https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi).

Door op deze site te surfen, kunnen ‘cookies’ van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de betreffende site en/of derde bedrijven op uw terminal worden geplaatst.

Tijdens de eerste navigatie op deze Site zal een verklarende banner over het gebruik van « cookies » verschijnen. Door verder te surfen, wordt de klant en/of prospect geacht op de hoogte te zijn gebracht en het gebruik van deze « cookies » te hebben aanvaard. De gegeven toestemming is geldig voor een periode van dertien (13) maanden. De gebruiker heeft de mogelijkheid om cookies uit te schakelen via zijn browserinstellingen.

Alle verzamelde informatie zal alleen worden gebruikt om het volume, het type en de configuratie van het verkeer dat deze site gebruikt te volgen, om het ontwerp en de lay-out ervan te ontwikkelen en voor andere administratieve en planningsdoeleinden en meer in het algemeen om de service die wij u bieden te verbeteren.

De volgende cookies zijn aanwezig op deze site:

Sessiecookies die gebruikersbeheer mogelijk maken

De levensduur van deze cookies is dertien maanden.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van « cookies », voor elk type browser, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-tools-to- beheers ze.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden van de site worden beheerst door het Franse recht en zijn onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de uitgever, behoudens een specifieke toekenning van jurisdictie die voortvloeit uit een bepaalde wet of regelgeving.

Artikel 14 – Neem contact met ons op

Voor vragen, informatie over de producten die op de site worden gepresenteerd of over de site zelf, kunt u contact met ons opnemen via:
+590 690 22 68 79